Xuất Hồ Sơ Kỹ Thuật Thửa Đất Bằng Phần Mềm Gcadas | THC
ten-1620650285

Hướng Dẫn Xuất Hồ Sơ Kỹ Thuật Thửa Đất Bằng Phần Mềm Gcadas

I. Tạo file

1. Tạo file mới để làm việc bằng cách: “mở 1 file bất kỳ trên Gcadas => Bản đồ => Nhập số liệu đo đạc => Tạo mới tệp DGN theo hệ quy chiếu VN2000

2. Chọn Tỉnh (chọn tỉnh chứa các thửa đất để đúng kinh tuyến trục) => Chọn biểu tượng “” để chọn thư mục lưu tệp và nhập tên file => Save => Tạo tệp

II. Nhập số liệu đo

1. Mở file vừa tạo lên => Bản đồ => Nhập số liệu đo đạc => Nhập số liệu đo đạc từ tệp văn bản

Chú ý: số liệu đo đạc ta dùng lưu dưới dạng file .txt

2. Chọn biểu tượng “” => Chọnfile số liệu đo đạc (ví dụ ở đây là file channui1) => Chọn Open => Đọc dữ liệu => Chọn để rải điểm => Thông báo Triển điểm thành công

Chú ý: cột toạ độ X 6 số (555666.666), Y 7 số (2170666.666) ta thay đổi cột x y trong file toạ độ cho đúng thứ tự

Ta có sơ đồ điểm như hình bên dưới

III. Xuất hồ sơ kỹ thuật

1. Nối sơ bộ khu đo với polyline level 10 hoặc có thể vào Công cụ => Biên tập => Thửa đất => Nối ranh giới thửa đất để nối

Nối sơ bộ ranh thửa ta được hình dưới

2. Sau khi nối xong chúng ta tiến hành kết nối cơ sở dữ liệu (gtp)

Chọn Hệ thống => Kết nối cơ sở dữ liệu => Click + để thêm gtp vào thư mục chứa bản vẽ => Save => Thiết lập

3. Thiết lập đơn vị hành chính

Chọn Hệ thống => Thiết lập đơn vị hành chính (đơn vị hành chính của thửa đất cần làm)=> Thiết lập

4. Tạo topology

Trước hết ta tìm và sữa lỗi bản vẽ:
+ Tìm lỗi: Chọn Bản đồ => Topology => Tìm lỗi dữ liệu => Chọn lớp cạnh là level dùng để nối các thửa (level 10) => Chọn lớp thông báo lỗi (level trống) => Chấp nhận

                  

+ Sửa lỗi: Chọn Bản đồ => Topology => Sửa lỗi tự động => Chọn level ta dùng để nối các thửa (level 10) => Chấp nhận

+ Tạo topology: Chọn Bản đồ => Topology=> Tạo thửa đất từ ranh thửa => Chọn lớp tạo thửa (level 10) => Chấp nhận => Ok

5. Gán thông tin thửa đất

+ Nhập thông tin thửa đất với 1 level riêng (số hiệu thửa đất, mục đích sd, đối tượng sử dụng, họ tên chủ hộ, địa chỉ thường chú, địa chỉ thửa đất …)

+ Nhập thông tin từ nhãn: Chọn Hồ sơ => Nhập thông tin từ nhãn

Trong mục cấu hình ta tích dấu v vào các thông tin thửa đất lần lượt theo thứ tự ta đã nhập ở trên (số hiệu thửa đất, mục đích sd, đối tượng sử dụng, họ tên chủ hộ, địa chỉ thường chú, địa chỉ thửa đất…) => Chọn lớp nhãn (level viết thông tin thửa đất) => Chấp nhận

+ Vẽ nhãn địa chính: Chọn Bản đồ => Bản đồ địa chính => Vẽ nhãn địa chính tự động => Vẽ nhãn

6. Tạo hồ sơ kỹ thuật

+ Tạo sơ đồ hình thể: Chọn Bản đồ => Hồ sơ thửa đất => Sơ đồ hình thể thửa đất=> Tạo SĐHT

+ Tạo hồ sơ thửa đất: Chọn Bản đồ => Hồ sơ thửa đất => Hồ sơ thửa đất => Tạo HSTĐ

+ Tạo hồ sơ kỹ thuật: Chọn Bản đồ => Hồ sơ thửa đất => Xuất hồ sơ kỹ thuật => Tạo hồ sơ kỹ thuật => Xem hồ sơ kỹ thuật

 

          Hồ sơ kỹ thuật thửa đất được lưu trong thư mục KETXUAT tại thư mục lưu file làm việc

Hiện nay Công ty THC chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ:

          + Dịch vụ đo đạc địa chính chính quy

          + Dịch vụ đo đạc nhà đất

          + Trắc địa nhà cao tầng

          + Dịch vụ đo đạc địa hình

          + Dịch vụ đo đạc bản đồ

          + Dịch vụ đo đạc quan trắc

          + Bán và cho thuê tất cả các loại máy, các loại thiết bị đo đạc (máy thuỷ bình, toàn đạc, rtk…)