Phương thức thanh toán
Phương thức thanh toán

Hình Thức Thanh Toán

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Trắc Địa Bản Đồ THC chấp nhận các hình thức thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản theo đúng quy định Pháp Luật.

Với những hợp đồng có giá trị từ 100.000.000VNĐ trở lên, quý khách có thể đàm phán gia hạn thời gian thanh toán nếu cần thiết.