Nghị định số 27
bcxbbx-1621208849

Nghị định số 27

Nghị định số: 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ

https://csurvey.vn/img/uploads/files/27.signed%20(1).pdf