HƯỚNG DẪN TÍNH DIỆN TÍCH VÀ KHỐI LƯỢNG (AREA & VOLUME) TRÊN MÁY TOÀN ĐẠC LEICA

Hướng dẫn tính diện tích và khối lượng (AREA & VOLUME)

1. Tính diện tích và khối lượng (Area & Volume) trên máy toàn đạc điện tử Leica

Chương trình tính diện tích được áp dụng trong đo vẽ tính khối lượng, đo địa chính,…và đặc biệt thể hiện tính ưu việt trong những trường hợp cần biết diện tích ngay tại hiện trường.

Thao tác đo tính diện tích và khối lượng trên máy toàn đạc điện tử Leica được thực hiện như sau:

Từ màn hình MAIN MENU → 2.(Prog) → [PAGE]→ F2 (Area & Volume)

Tiếp theo người sử dụng cũng phải thực hiện các bước Set Job (Đặt tên công việc), Set Station (Thiết lập điểm trạm máy), Set Orientation (Thiết lập định hướng) như các chương trình trên ấn F4 (Start) để đo, màn hình hiện ra như hình  1.

Hình 1: Giao diện đo diện tích và đo khối lượng

Tại đây cần nhập dữ liệu điểm bằng cách:

- Đo trực tiếp ngoài thực địa người dùng nhập tên điểm đo, chiều cao gương. Quay ống kính ngắm vào mục tiêu và ấn F1 (ALL) để lưu dữ liệu điểm.

- Gọi điểm từ bộ nhớ máy người dùng nhập tên điểm ở phần PtID > Enter F4 > F4 (khi phần tiêu đề dưới cùng màn hình có mục FIND) > F3 (FIND) > F4 (OK)

Các điểm tiếp theo làm tương tự. Để tính được diện tích người dùng cần đo ít nhất 3 điểm. Để xem kết quả tính diện tích, ấn F2 (RESULT)

 

 

 

Nếu muốn đo thêm điểm ấn F4 (AddTg). Để đo tính diện tích vùng mới, ấn F1 (NewArea)

Chú ý:

1. Khi người dùng tính khối lượng (Volume), thì từ màn hình như hình 1, ấn F4 >  F1 (Volume), tới đây có 2 cách hoặc là:

+ Nhập trực tiếp chênh cao vào dòng Hgt. diff

+ Đo, ấn F1 (Measure) tiếp theo nhập vào PtID và hr, ấn ALL để đo, chuyển sang điểm thứ 2 làm tương tự. Máy sẽ tính cho người dùng chênh cao giữa 2 điểm.

2. Khi đo diện tích cần xác định rõ ranh giới vùng tính diện tích sau đó đi gương lần lượt theo thứ tự một vòng, không được đi gương “lộn xộn” chồng chéo, vì nếu đi sai sẽ dẫn đến kết quả tính diện tích sai. Hình vẽ 2 mô tả quá trình đo diện tích.

Hình 2: Mô tả quá trình đo diện tích

2. Một số dòng máy toàn đạc có khả năng đo tính diện tích và khối lượng hiện nay

- Máy toàn đạc điện tử Leica TS06Plus

- Máy toàn đạc điện tử Leica TS03

- Máy toàn đạc điện tử Leica TS07

- Máy toàn đạc điện tử Topcon GM 50Series

- Máy toàn đạc điện tử Hi-Target HTS 521L10